Ubezpieczenia
 

Odpowiedzialność cywilna w skrócie zwana OC komunikacyjnym uregulowana jest w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152).

OC jest obowiązkowe dla każdego pojazdu wprowadzanego do ruchu. Ustawa nakłada obowiązek ubezpieczenia pojazdu w dniu wprowadzenia go ruchu.

Kompleksowa ochrona nieruchomości oraz jej wyposażenia od skutków zdarzeń takich jak: pożar, zalanie, huragan, dym, sadza, grad, przepięcie i wiele innych. Ubezpieczenie obejmuje również ryzyko rabunku i kradzieży z włamaniem. Oprócz podstawowego ubezpieczenia domu lub mieszkania wraz z mieniem, istnieje szereg dodatkowych zabezpieczeń, takich jak OC w życiu prywatnym polegające np. na:

  • ochronie przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez ubezpieczonego i członków jego najbliższej rodziny,
  • ochronie przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków NNW,
  • ubezpieczeniu obiektów przydomowych: zabezpieczenie budynków gospodarczych, garażu, ogrodzenia, obiektów małej architektury,
  • i wiele innych zabezpieczeń, także tych wynikających z prawa budowlanego.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego to pakiet ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych przeznaczony dla rolników. Oprócz ubezpieczenia obowiązkowego, budynków gospodarczych i mieszkalnych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników, istnieje możliwość objęcia ochroną mienia ruchomego, zwierząt gospodarskich oraz pojazdów wolnobieżnych.

Ubezpieczenie OC rolnika jest ubezpieczeniem obowiązkowym i należy je opłacić z momentem objęcia gospodarstwa rolnego. Każdy rolnik jest zobowiązany do posiadania OC.

W skład ubezpieczenia podróży, które działa na terenie Europy i całego świata, wchodzi zwrot kosztów leczenia oraz usługa assistance m.in.: pomoc tłumacza, zorganizowanie powrotu do kraju, pomoc medyczna czy opóźnienie lub odwołanie środka transportu. Oprócz kosztów leczenia i usługi assistance ubezpieczenie może być rozszerzone również o OC w życiu prywatnym, polegające np. na: ochronie przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez ubezpieczonego i członków jego najbliższej rodziny, ochronie przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków – NWW, a także utratą lub kradzieżą bagażu.

OC w życiu prywatnym chroni od finansowych konsekwencji w przypadku, gdy przyczynimy się do powstania szkody majątkowej bądź osobowej po stronie osoby trzeciej. W przypadku wykupienia tego rodzaju ubezpieczenia ochronie podlegają nasi bliscy, domownicy, a nawet zwierzęta domowe.

Ubezpieczenie przedsiębiorcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest bardzo istotnie z punktu widzenia ochrony finansowej firmy, jak i jej właściciela.  Obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej podlegają przedstawiciele kilkudziesięciu zawodów, m.in. notariusz, radca prawny, adwokat, detektyw, lekarz, broker, agent ubezpieczeniowy, księgowy itd.

Firmy spedycyjne bądź transportowe, które świadczą usługi przewozowe ładunków w ruchu krajowym, powinny mieć wykupione OCP, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Zawsze trzeba wziąć pod uwagę ewentualność przykrych zdarzeń na drodze – wypadek, stłuczka, kradzież towaru – i ubezpieczyć się od tych zdarzeń.

Istotne jest z punktu widzenia ochrony naszego interesu ubezpieczenie mienia. Kupując polisę majątkową, zapewniamy sobie ochronę mienia i ochronę od odpowiedzialności cywilnej. Zakres polisy może być indywidualnie dopasowany i może obejmować m.in.: mieszkanie, dom, drogocenne przedmioty, łodzie, maszyny, urządzenia, a także uprawy.

Ubezpieczenia grupowe to nic innego jak umowa zawierana między ubezpieczycielem a pracodawcą, dotycząca ochrony pracownika bądź jego rodziny. Ubezpieczenie grupowe stanowi zabezpieczenie i wsparcie finansowe dla pracownika w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń takich jak choroba, śmierć, leczenie, pobyt w szpitalu.